slider

Komunitní rozvoj

vedený skrze školy

Co je otevřené vzdělávání?


Projekt OSHub.Network

přečíst vícee

OSHUBY JAKO LOKÁLNÍ CENTRA VĚDECKÉHO POZNÁVÁNÍ

Síť Open Science Hubů (OSHub.Network) zapojuje a podporuje školy a místní aktéry v řešení místních problémů a výzev a přispívá k rozvoji komunit.

Místní OSHuby pracují v místní komunitě jako mediátoři, kteří staví školy do role aktivních aktérů zprostředkujících spolupráci mezi rodinami, univerzitami, výzkumnými ústavy, průmyslem, podnikateli, médii, samosprávou, obecně prospěšnými organizacemi a širší společností. Zapojují je do projektů řešících reálné životní potřeby občanů.

sciencehub
sciencehub

ŠKOLY JAKO CENTRA KOMUNITNÍHO ROZVOJE

V místech, kde působí OSHuby, identifikují školy a jimi vedené komunity lokální výzvy (navázané na Cíle udržitelného rozvoje OSN), které jsou poté spojeny do sdílených globálních vizí otevřeného vzdělávání (open schooling) umožňujíc spolupráci napříč společností.

V rámci otevřeného vzdělávání v každém OSHubu studenti s učiteli vytváří projekty relevantní danému místu za spolupráce se širokou paletou místních aktérů.

MISE OTEVŘENÉHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ S DOPADEM
V DANÉM MÍSTĚ

Projekt OSHub.Network se snaží o řešení témat na lokální úrovni skrze podporu místních škol a komunit různými nástroji a síťováním, ale zároveň také propaguje aktivní občanství na globální úrovni. Tím přispívá ke komunitnímu rozvoji a zvyšuje kvalitu života.

sciencehub

Místní OSHuby

Projekt OSHub.Network vytváří evropskou síť spolupracujících hubů, OSHubů, a to v územích a komunitách, které se tradičně nezapojují do výzkumu a inovací kvůli různým druhům překážek, jako jsou např. geografická pozice, socioekonomický status nebo etnické složení. SÍť se snaží překonávat tyto bariéry a stavět napříč Evropou “mosty”.

sciencehub
sciencehub
sciencehub
sciencehub
sciencehub
sciencehub
sciencehub
sciencehub
sciencehub

OSHub Knihovna

 

OSHub knihovna umožní rozvoj a implementaci know-how vytvořeného celou sítí OSHub.Network skrze prostory místních OSHubů.

Bude zahrnovat tipy a návody pro rozvoj komunit, různá doporučení, osvědčené postupy otevřeného vzdělávání, návody pro fyzickou implementaci hubů a šablon business plánů. Knihovna je plně založena na otevřených standardech a know-how se může volně šířit.

 

přečíst více
blueprint

Partneři OSHub.Network

Poradní Rada

Poradní rada asistuje s tvorbou rozhodnutí učiněných projektovými partnery během doby trvání projektu.


Poradní rada projektu je složena ze zástupců z různých sektorů společnosti jako je vzdělávání, průmysl, akademické obce a místních/regionálních samospráv.

Jak se zapojit do projektu OSHub.Network?


Jste student, učitel nebo ředitel,

a rád/a byste připojil/a vaši školu k síti OSHubů, aby přispívala k rozvoji, inovacím a prosperitě vaší komunity?

 

Jste rodič,

a rád/a byste se přidal/a k vašemu místnímu OSHubu a přispěl/a k tvorbě tohoto projektu v rámci vaší komunity?

 

Jste profesionál z univerzity, výzkumného ústavu, průmyslu, médií,

a rád/a byste se připojil/a k naší misi zakládat a rozvíjet školní projekty, které řeší problémy a výzvy místních komunit?

 

Jste zastupitel/ka,

a rád/a byste s námi spolupracoval/a na tvorbě strategie pro podporu škol, aby se staly hybatelem změn ve svých komunitách?

sciencehub

Prosím zašlete email

Maria Vicente

Projektová manažerka OSHub.Network, Univerzita v Leidenu

vicente@strw.leidenuniv.nl